СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с „ Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори”

Ви информираме, че:

 

  1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 01.02.2019 – 31.03.2019 година /60 календарни дни/.
  2. Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2019 година и ще завърши на 15.05.2019 година/45 календарни дни/.
  3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет – Бургас своите предложения за финансиране.

 

  • Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника чл. 4 и чл.5, в Деловодството на Община Бургас, ул. „Александровска“ 26, за г-жа Йорданка Ананиева, Зам.-кмет „Образование и култура“.

 

„Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори”

 

ІІ. УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Буртас трябва да са с постоянен адрес на територията на Община Бургас.

Чл.4. (1) За кандидатсване по настоящия правилник в информационния център на Община Бургас се представят следните документи:

4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра – напечатан на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда x 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.

4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.

4.3. Формуляр за кандидатстване по образец.

4.4. Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 стр.) и проекто-стойност за издаване на книгата.

4.5. Творческа биография на кандидата.

Чл.5. Документите по чл.5 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата при оценяване на произведението му, в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1. Плик № 1 с надпис „Произведение”, в който се поставят документите по чл.4, ІІІ, т.4.1.,4.2., и 4.4.

5.2. Плик № 2 с надпис „Информация за автора”, в който се поставят документите по чл.4, ІІІ, т.4.3., и 4.5.

Заявление 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *